Szybka, darmowa dostawa
Realizacja zamówienia max do 24h
30 dni na zwrot
Szybki i profesjonalny serwis

Polityka prywatności www.vivamix.pl

 

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Klientach i klientach www.vivamix.pl.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  VIVAMIX J. Radzikowski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mrówczej 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019919, o numerze NIP: 9522150559 oraz o numerze REGON: 365234301. 
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem  www.vivamix.pl
 3. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.vivamix.pl
 4. Klient – każdy podmiot, który zakupił towar w sklepie.
 5. Użytkownik  - każdy podmiot, który zarejestrował konto w sklepie, ale nie zakupił towaru
 6. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 1 Dane osobowe  - postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu internetowego www.vivamix.pl VIVAMIX J. Radzikowski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mrówczej 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019919, o numerze NIP: 9522150559 oraz o numerze REGON: 365234301. 
 2. Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 3. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu www.vivamix.pl.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.
 5. Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).
 6. Gromadząc dane za pośrednictwem naszej strony www.vivamix.pl przechowujemy dane osobowe Klienta  i Użytkownika na bezpiecznym serwerze.

 

§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 1. Szanujemy prawo do prywatności Klientów i Użytkowników naszego Sklepu. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień oraz (jeśli wyrazisz na to zgodę) w celu informowania o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie Internetowym. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego, dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Klientami.
 2. Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji reklamowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane:
  1.     imię i nazwisko,
  2.     adres e-mailowy,
  3.     adres pocztowy,
  4.     adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
  5.     numer telefonu,
  6.     Firma,
  7.     NIP,
  8.     szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b)
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Klientami umowy i z którymi Administrator  zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.). Administrator tj. prowadzony przez niego sklep internetowy jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o., polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane Ceneo Sp. z o.o. w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę w czasie składania zamówienia.
 5. Administrator informuje, że od Klientów mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Klienci zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Sklepu internetowego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Sklepu internetowego.
 6.  Administrator informuje,że celem dochodzenia roszczeń, na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach dokonywania zamówień w  Sklepie (m in imię i nazwisko, adres., szczegółów zamówienia, a także inne dane konieczne do dochodzenia roszczenia, w tym również roszczenia odszkodowawczego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora opisany wyżej.
 7. W zakresie udostępnienia danych innym podmiotom, Administrator może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na zlecenie Administratora, ale sami ustalają celem i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, świadcząc usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe:
 8. Gdy Klient jest zarejestrowanym Użytkownikiem może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika w Sklepie Internetowym. W tym miejscu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi.
 9. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika/Klienta w trakcie wypełniania formularza, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu).
 10. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.
 11. Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika będą podlegały profilowaniu w następujący sposób  (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora):
  1. Profilowanie, którego dokonuje Administrator oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klienta/Użytkownika, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech Klienta/Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących oczekiwań i potrzeb Klienta/Użytkownika.
  2. Profilowanie jest realizowane przez Administratora w oparciu o: dane behawioralne; historie transakcji; lokalizacje; historie odwiedzin strony internetowej na stronie Administratora, dokonujemy dostosowania komunikacji reklamowej do Twoich oczekiwań i potrzeb Klienta.
  3. Profilowanie, opisane powyżej, nie wpływa istotnie na sytuacje Klienta/Użytkownika. Profilowanie ma dla Klienta/Użytkownika konsekwencje tego rodzaju, że w jego wyniku dochodzi do dopasowywania przez nas treści redakcyjnych i reklam do jego zainteresowań (jako Klienta i Użytkownika strony internetowej Administratora). Poza tym, dzięki profilowaniu Administrator jest w stanie zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych Klienta/Użytkownika, badać satysfakcję Klienta z dokonywanych zakupów,  wspierać technicznie i merytorycznie proces przetwarzania danych osobowych (m.in. wykrywać boty, oszustwa i nadużycia).
  4. Administrator informuje, że z uwagi na brak istotnego wpływu na sytuację Klienta/Użytkownika, o której mowa w pkt. 3 powyżej, profilowanie nie wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
 12. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje również w sposób zautomatyzowanym, w następujący sposób (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora):
  1. W procesie przetwarzania danych osobowych Klienta/Użytkownika Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które o Kliencie posiada, tj: historii transakcji płatniczych; historii odwiedzin strony internetowej na stronie Administratora; danych behawioralnych użytkownika strony internetowej Administratora; lokalizacji.
  2. Decyzje te są podejmowane w oparciu o zautomatyzowaną ocenę niektórych informacji o Kliencie/Użytkowniku w szczególności w oparciu o analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klienta.
  3. Decyzje, które są podejmowane w sposób zautomatyzowany nie mają dla Klienta/Użytkownika żadnych skutków prawnych ani nie wpływają na sytuację Klienta/Użytkownika w znaczący sposób.
  4. Administrator informuje, że powyżej opisane podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany nie wymagają zgody Klienta/Użytkownika z uwagi na treść pkt. 3 powyżej.
 13. Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 14. Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:

a) przez okres 3 lat w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej newslettera, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej,

b) przez okres 3 lat od daty założenia konta Użytkownika,

c) przez czas realizacji zamówienia oraz okres wymagany przepisami prawa dla celów księgowych, dla celów realizacji praw wynikających z gwarancji, jeżeli została udzielona, praw wynikających z reklamacji lub innych celów wynikających z umów zawartych z Klientami,a także celem, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;co w przypadku Klientów -nie przedsiębiorców wynosi 6 lat, a w przypadku Klientów – przedsiębiorców wynosi 3 lata,lecz nie krócej niż przez okres 6 lat dla celów księgowych.

 

§ 3 Dane osobowe -jak je chronimy

 

 1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)
 2. Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  1. zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
  2. zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  3. zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  4. zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
  5. zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
  6. zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  7. zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 3.  Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:
  1. mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji  o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  2. mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora,
  4. mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  5. mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  przez Administratora,
  6. mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Klienta, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora lub korzystanie z funkcjonalności Sklepu, co do których konieczna jest zgoda Klienta,a także zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane,chyba, że cel ten został już osiągnięty.
 5. Klient może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres sklep@vivamix.pl lub pisemnie na adres Administratora:   VIVAMIX J. Radzikowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-697), przy ul. Mrówczej 208.
 6. Administrator, w razie wystąpienia przez Klienta z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 7. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Klienta, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zamówienia.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.

 

§ 4 Wykorzystanie plików cookies

 

 • PayPo
 • Paynow
 • Blik
 • Płatności z Przelewy24
 • Raty BNP Paribas
 • KitchenAid
Zamów przez telefon 22 812 56 64